BusinessNews

UKUPHIKELELA NOKUZINIKELA YISISEKELO SEMPUMELELO KASOMABHIZINISI WESIFAZANE

ULondiwe Ngcobo, umnikazi wenkampani ehlela imicimbi, kade ayebona kwezamabhizinisi.
Usanda kudla umhlanganiso kwiMbokodo Iyazenzela Women in Business Awards edilini
ebeliseThekwini, ebelihlelwe yiThala Development Finance Corporation, okuwumsebenzi
walo ukugqugquzela intuthuko yamabhizinisi amancane nemifelandawonye. UNkk Ngcobo,
obaqwaqwade bonke emakhanda, uwumnikazi we-Andimahle Building Events, inkampani
echumayo yaseGlenwood, eThekwini.

Le nkampani yomuntu wesifazane omnyama igxile emicimbini, ingqalasizinda, ukuhlobisa
nokuqashisa ngefenisha yemicimbi emikhulu njengeWorld Water Day, esanda kuba se-ICC.
UNkk Ngcobo ubengomunye wabawu-20 abafinyelele kowamanqamu abebekhethwe
ngabanye abantu besifazane oxhaxheni lwezinkundla zeMbokodo ezibe khona iKwaZulu-
Natali yonke ekuqaleni konyaka, baphekwa ngebhodwe elincane yithimba lamajaji azimele.
Odle umhlanganiso, udle umklomelo kaR35 000.

UNkk Ngcobo, odabuka eMandeni, enyakatho yeKwaZulu-Natali, uthe ukuhlobisa
wakuthanda esemncane. “Ngisakhula ngangichazwa wukuhlobisa. Ngangihlela amatafula,
ngisize umama ekhishini uma kunezivakashi ekhaya.”


Lo mame owunkosikazi oneminyaka ewu-32 nowumama wezingane ezimbili, uwazisa
kakhulu umndeni wakhe. Uthi isibuko sakhe wunina, athanda ukuphokophela kwakhe
nokuzikhulisela izingane eyedwa.

Ngemva kokuqeda umatikuletsheni uNkk Ngcobo wenza izifundo ze-marketing eDurban
University of Technology, azishiya phakathi ngenkathi enquma ukuthatha ikhefu, wase
eyaLondon, lapho ayewunompilo khona ekhaya labadala. Wabhalisa e-University of South
Africa, wathola i-diploma neBTech kwi-marketing ngo-2011.

Ngenkathi ebuya eNingizimu Afrika, wagxila ekukhuliseni inkampani yakhe, eyasungulwa
ngo-2008. Uthi akubanga lula ukwenza yonke into ebhizinisini njengokulifukula nokulidayisa.
Uthi: “Ukuba ngowokuqala ekhaya ukuba nebhizinisi kwaba nzima ngoba akekho umuntu
engangifuna izeluleko zakhe noma usizo kanti kwakunzima kwenye inkathi.”
Uziqhayisa ngokuphikelela nokuzinikela kanti uthi kumtakulile ngezikhathi zobunzima.
Kusukela yasungulwa i-Andimahle isiqashe abantu abawu-29 abaphila kahle. Uziqhenya
ngokufukula abantu besifazane, okubonakala ngokuthi iningi lezisebenzi zakhe ngabantu
besifazane.

UNkk Ngcobo ubonge Ithala, isikhungo sezentuthuko esifundazweni, ngokuqhakambisa umsebenzi wakhe wokuba wusomabhizinisi wesifazane ophumelelayo. “Angikakholwa kanti
ngibonga kubazalwane basenkonzweni ngokungikhetha,” kusho yena.

Ukhuthaza osamabhizinisi abasafufusa, ikakhulu besifazane, ukuthi bafeze izifiso zabo
ngisho kuthiwa kunzima kanjani. Uthi kunzima ebhizinisini kodwa impumelelo ilele
ekumelaneni nezithiyo ohlangabezana nazo.

Ukuqhuba intuthuko yamabhizinisi amancane nemifelandawonye eminyakeni emihlanu ezayo ngenye yezinhloso ezimqoka zeThala. Eminyakeni emithathu edlule, Ithala likhiphe uR878 600 000 lixhasa amabhizinisi acela ku-700, kwadaleka amathuba emisebenzi angaphezu kuka-8 000. Kuwo wonke la mabhizinisi amaphesenti awu-28 ngawabantu besifazane kanti awentsha acela kumaphesenti awu-40 abolekwe yiThala imali.

Umnyango woSizo lweziMali waseThala ubhekele izidingo zamabhizinisi amancane ezezimboni nohwebo, kanjalo nawezolimo, ezokuvakasha, imifelandawonye nawabakhi.

Ngeminye imininingwane ngeThala, vakashela ku: www.myithalastory.com noma ku:
www.ithala.co.za noma ushayele ku-031 907 8911.

Tags
Show More

NCR 103.7FM

Newcastle Community Radio – NCR broadcasts from Madadeni in Newcastle, KZN with its target audience 70% Zulu, 20% English and 10% Afrikaans and programming made up of 70% talk and 30% music.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close