BusinessMusic

ABASHADIKAZI ABAZIFELA NGEZOLIMO BAYAPHUMELELA ENTWENI YABO

Ulwazi olujulile lwezolimo lwenze abashadikazi baKwaDukuza bakwazi ukuziphilisa ngento abayithandayo.
UMboneni noHlengiwe Ngqotheni banamapulazi amabili akhelene akhiqiza amathani awu-8 000 omoba naqashe ngokugcwele abantu bendawo abawu-30.

Bethembele esicucwini kwezolimo sikaMnu Ngqotheni nolwazi luNkk Ngqotheni lokusebenza kudedangendlale wengadi kanina, abakwaNgqotheni baqunga isibindi baphosa konke abanakho ekuthengeni ipulazi lomoba kwabakwaTongaat Hulett.
UMboneni uthi: “Kwakudingeka idiphozi yepulazi, ngakho ngasula emsebenzini nomkami wayeka umsebenzi wakhe wokuba ngumeluleki wezimali esikhungweni sosizo lwemali, sathatha impesheni yethu ukuze sibe nediphozi.

“Sesinediphozi, safaka isicelo, esemukelwa, eThala sokuthenga ipulazi elingamahekthare awu-137 ngo-2001. Izinto zahamba kahle, sase sifaka isicelo solunye usizo lwemali sokuthenga ipulazi eliseduze. Uma ehlangene, angamahekthare awu-190 omoba kanti sikhiqiza phakathi kwamathani awu-8 000 kuya kwawu-10 000 omoba ngonyaka.”

Akubanga lula ukuphatha amapulazi amabili kulaba bashadikazi kanti isomiso esisanda kuba khona saba ngenye yezinselelo ababhekana nazo.

UHlengiwe uthi: “Isomiso senza ukuthi singakwazi ukufinyelela emgomweni esasizibekele wona ukuqala ukwenza inzuzo. Kwakunzima kodwa ngenhlanhla Ithala lasilulela isikhathi sokukhokha izikweletu.”
Ubukhulu besomiso benza babona ukuthi kufanele balime nokunye.

“Kuningi esakufundiswa yisomiso, sase siqala ukutshala amaveji,” kusho uMboneni.
Ukunciphisa izindleko abakwaNgqotheni nabanye abalimi bendawo baqala ukuthutha umoba ohlahliwe.
“Ukuba nepulazi eliphumelelayo kudinga ukuthi uzwane nabantu bendawo. Kudingeka nihambisane nabalingani bakho kanti kufanele ukwazi ukubuyisela imali oyenzayo epulazini,” kusho yena.
UMboneni ubengomunye wabafinyelele kowamanqamu kwiThala Business Achiever Awards. Le miklomelo eyokuklomelisa osomabhizinisi ngempumelelo yabo negalelo labo ekwakheni amathuba omsebenzi nokufukula umnotho wesifundazwe.

UThemba Mathe, isiKhulu esiPhezulu esiBambile eThala, uthe: “Saqala umkhankaso Ithala Business Achiever Awards ukuklomelisa amakhasimende eThala ngeqhaza lawo ekuthuthukiseni isifundazwe kwezamabhizinisini.

“Ukukhetha abafinyelela kowamanqamu, saqoka amakhasimende akhethekile akhombisa ubuhlakani kwezebhizinisi, anegama elihle negalelo elibonakalayo emphakathini, akhombisa ukuba ngamavulandlela nobuqotho,” kusho uMathe.

Ngeminye imininingwane ngeThala, vakashela ku: www.myithalastory.com noma ku: www.ithala.co.za noma ushayele ku-031 907 8911.

Tags
Show More

NCR 103.7FM

Newcastle Community Radio – NCR broadcasts from Madadeni in Newcastle, KZN with its target audience 70% Zulu, 20% English and 10% Afrikaans and programming made up of 70% talk and 30% music.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close